Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές - Γεωφυσικές
    έρευνες και μελέτες

Γεωτεχνικές έρευνες

Μελέτες γεωτεχνικών έργων (ευστάθειας και αντιστήριξης
    πρανών, θεμελιώσεων, βελτίωσης εδαφών)

Μελέτες χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων

Μελέτες σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων

Στατικές μελέτες

Μελέτες υδραυλικών έργων

Μελέτες σεισμικής μηχανικής

Μελέτες περιβαλλοντικής γεωτεχνικής μηχανικής

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Συντονισμός και επίβλεψη μελέτης και κατασκευής
     τεχνικών έργων

Διαχείριση τεχνικών έργων


E - mail: pangaea@otenet.gr